پروژه های شاخص
مسکونی

پروژه سقف استخر در تبریز

استخر بسیار زیبا اقای سلیمانی محل اجرا در تبریز به ابعاد20*90سقف هلال با دیواره شیشه گیتوتینی