پروژه های شاخص
تجاری

شیشه های گیوتینی

این روزها شیشه های گیوتینی طرفداران بیشماری در سراسر دنیا برای خودش پیدا کرده است.

شیشه های گیوتینی به علت شیوه باز و بسته شدن آن ، نامگذاری شده است.

در این مکانیزم یک پنجره (معمولا) از سه تایل شیشه ای که به صورت افقی سرتاسر پنجره را پوشش داده اند تشکیل میشود.

این تایلهای افقی به صورت عمودی حرکت کرده (همانند گیوتین) و باعث باز یا بسته شدن پنجره میشوند.

یکی از تایلها ثابت بوده و دو تایل دیگر میتوانند حرکت کنند.

سه روش میتوان برای شیوه باز شدن شیشه گیوتینی متصور بود.

  • تایل ثابت در پایین
  • تایل ثابت در وسط
  • تایل ثابت در بالا